Изплащане на застрахователно обезщетение

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ. ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ.

Възможно е Вие или Ваш близък роднина, приятел или спътник, включително като пешеходци, велосипедисти и друг вид участници в движението, да сте пострадали в ПТП, при което са ви причинени телесни повреди, имуществени вреди или има загинали. В тези случаи, следва да знаете, че като увредени (пострадали) лица, имате право на застрахователно обезщетение за всички претърпени от Вас имуществени и неимуществени вреди, пропуснати ползи, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие, включително лихви и съдебни разноски. Вие имате право да предявите своята застрахователна претенция пред застрахователната компания, отговорна по задължителната застраховка “Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключена за моторното превозно средство,  управлявано от виновния водач, причинил ПТП или пред Гаранционния фонд, в случай, че за МПС, с което е причинено ПТП няма валидно сключена застраховка “ГО“ на автомобилистите или виновният е избягал от местопроизшествието и не е бил установен. Ако пострадалият е загинал, правото на застрахователно обезщетение преминава върху неговите наследници – родители, деца, вкл. извънбрачни, съпруг/а, дори и лицето, което е живяло на семейни начала, без брак с починалия. В този случай, тези лица са увредени  и всяко едно от тях има право на застрахователна претенция. С новият Закон за застраховането (в сила от 01.01.2016г.) законодателят въведе изискване увредените лица задължително да предявят своите застрахователни претенции първо пред застрахователната компания, която е длъжна да се произнесе в 3- месечен срок. Ако застрахователят откаже изплащането на претендираното обезщетение, или в случай, че определеното от застрахователната комисия обезщетение е занижено и увреденото лице не е съгласно с определения размер, а също и ако  застрахователната компания не се произнесе изобщо по заявената претенция в 3- месечния срок, едва тогава имащият право на обезщетение може да предяви осъдителен иск срещу застрахователя пред компетентния съд. На практика, извънсъдебното доброволно уреждане на спора приключва винаги с изплащането на по- ниски застрахователни обезщетения в сравнение със съдебно присъдените. Ето защо, застрахователните компании предпочитат този начин на уреждане на отношенията пред въвличането им в съдебни процеси, които могат да траят с години, през което време се трупат лихви върху главницата по иска.

Важно! Ако сте пострадали в ПТП и имате намерение да претендирате застрахователно обезщетение, задължително се снабдете с екземпляр от констативния протокол за ПТП, изготвен от органите на КАТ, в който Вие сте вписан като пострадал. Същият ще Ви бъде поискан от застрахователната компания във връзка с разследване на случая. Изобщо, снабдявайте се и съхранявайте всички писмени документи от значение за установяване на случая, както и за доказване на характера и размера на вредите, в това число и всички документи за извършени разходи за лечение и медицински прегледи, интервенции, рехабилитации, които съставляват претърпените от Вас имуществени вреди. Неимуществените вреди се доказват  в процеса със свидетелски показания.

 

Ако се колебаете дали да водите сами преговори със застрахователна компания за изплащане на застрахователно обезщетение или дали да ползвате професионална помощ от адвокат, имайте предвид, че участието на адвокат на този етап не е задължително, но е препоръчително. Нашите опитни адвокати познават тънкостите на материята и ще се запознаят отблизо  с особеностите на вашия казус, което ще Ви гарантира изплащането на едно разумно застрахователно обезщетение. Не на последно място, при избора Ви дали да използвате адвокатски услуги или не, стои и обстоятелството, че като условие за изплащане на застрахователното обезщетение много от застрахователните компании въведоха изискване увреденото лице да подпише споразумение със застрахователната компания, съдържащо клауза, че претенциите на увреденото лице са окончателно и напълно уредени с подписването на споразумението. В светлината на задължителната съдебна практика на ВКС, това означава, че веднъж подписало такова споразумение, увреденото лице повече няма основание да търси по съдебен ред по- голямо обезщетение над изплатеното, нито от застрахователната компания, нито от прекия причинител на вредите (деликвента) и ако заведе такъв съдебен иск, то той ще бъде отхвърлен от съда като неоснователен. Ето защо, сключването на споразумение със застрахователна компания е желателно да бъде консултирано с адвокат.

 

МОЛЯ,  не се колебайте да се обърнете към нас за безплатна он- лайн консултация и по-нататъшно съдействие, любезно предоставяни от партньорския ни адвокатски екип.