Категория „А“

КАТЕГОРИЯ А дава право за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/: мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), с двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h; триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем на цилиндъра над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h.

Изисквания към кандидатите:

  • Минимална възраст за придобиване на правоспособност: навършени 24
    години или:

а) 20 години – ако водачът притежава свидетелство за управление на
мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;

б) 21 години – за управление на триколесни моторни превозни средства с
мощност, превишаваща 15 kW;

· Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата
по чл.152а, ЗДвП;

· да са завършили най- малко основно образование.

Необходими документи:

· Копие от диплома за завършено минимум основно образование.

· Копие на лична карта

· Снимка паспортен формат;

· Свидетелство за правоуправление кат. В и/ или А1 или А2 (ако притежават).

ОБУЧЕНИЕ:

Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

· Теоретично обучение:

– при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично
обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;

– за лица, които не притежават правоспособност от категория В –
теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4
часа „Общо устройство на мотоциклета.

· Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет.
Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия.
Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

ВАЖНО!

· Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават
свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален
хорариум от 14 учебни часа. Същите полагат вътрешен практически изпит и
официален изпит пред ДАИ-практика.

· Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават
свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни
часа. Същите полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред
ДАИ-практика.

· Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават
свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7
учебни часа. Същите полагат вътрешен практически изпит и официален изпит
пред ДАИ-практика.

Изпити за категория А:

Изпитът за категория А се състои от 2 части:

– Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не
притежават категория В.

– Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.
След успешното изпълнение на изпитните елементи на полигон, изпитът
продължава в градски условия.

Кандидатите, които притежават категория „В“ се явяват само на практически
изпит.

Продължителност на курса за категория „А“ е около 20-30 дни, в зависимост
от възможностите на курсиста и метеорологичните условия.

Цена на курса: 350 лева с ДДС (без държавни изпитни такси и задължителни
застраховки). Възможност за разсрочено плащане.

Записване