Политика за поверителност

Ние, екипът на АВТОШКОЛА МАРКОЗА знаем за Вашите притеснения относно
поверителността, разбираме ги и желаем да Ви предоставим ясна и точна
информация за нашата дейност, свързана с Вашите лични данни.

Тази Декларация за поверителност описва вида на личната информация, която
събираме за обучаемите лица, как можем да използваме информацията и с кого
можем да я споделяме. В декларацията се описват и мерките, които
предприемаме, за да защитим личната информация. В допълнение, ние Ви
уведомяваме как можете да поискате от нас: да осъществявате достъп или
променяте личната информация, която поддържаме за Вас, да оттеглите
съгласието, което сте ни предоставили преди, и да отговорим на въпросите,
които може да имате относно практиките ни за поверителност.

Администратор на лични данни е „МАРКОЗА” ООД с ЕИК: 203954766, управлявано
и представлявано от г-н Петър Марков- управител. Седалището и адресът на
управление на фирмата е гр. Бургас, бул. „Княгиня Мария Луиза” 69.

Цели на събирането и обработката на лични данни: Поради естеството на дейността ни, която е свързана с обучение на водачи
на МПС, в периода, в който сте наши клиенти ще се налага да работим с Ваши
лични данни. Така ще можете да бъдете идентифицирани. Тези лични данни ще
се използват само от административният екип на „МАРКОЗА” ООД, за да можем
да изпълним законовите изисквания за минимално изискуемата информация,
която ще ни бъде необходима, за да Ви впишем в държавните регистри, да Ви
обучим и да придобиете свидетелство за правоуправление за желаната от Вас
категория МПС. Тези данни няма да се трансферират или предават, няма да се
ползват за други нужди. Имаме законово основание да съберем съответните
данни, а именно: Наредба 37 за условията и реда за обучение на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение./Наредба на Министерството на
транспорта и съобщенията/.

Вид на личните данни, които се събират: Освен трите имена и ЕГН, в процеса на работа ще се наложи да въведем
данни относно степента Ви на образование, както и номер и дата на издаване
на дипломата Ви за основно, средно или висше образование. За желаещите да
получат категория А, С, В+Е или С+Е ще изискаме информация за
свидетелството Ви за правоуправление кат. В – номер и дата на издаване.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от горепосочената наредба ще се наложи да запишем и
данните от личната Ви карта за сключване на застраховка живот, ако сте
обучаем в категориите АМ, А1, А2 и А.

Вие, като наши клиенти имате право на достъп до личните си данни, на
коригиране или изтриване на Вашите данни, ограничаване на обработването или
възражение срещу обработването. При желание да се откажете от услугите на
нашата фирма, просто ни пишете или заповядайте в офиса и ползвайте правото
си да бъдете забравен. Напомняме, че ние събираме лични данни само и
единствено поради законовото задължение да го правим и поради тази причина
записваме само минимално изискуемата информация.

Информацията, която се събира може да се представя единствено пред органите
на ИИ „Автомобилна администрация, както и пред застрахователно дружество в
случаите на информация, която се предоставя, когато е необходима за
застраховане на определено лице, обучаем по категориите АМ, А1, А2 и А.

Срокове за съхранение на личните данни: Данните се съхраняват в предвидените в Наредба 37 срокове, а именно за срок
от 2 /две/ години.

Мерки за опазване на личните данни: В „МАРКОЗА” ООД Вашите данни са защитени. Събира се минимално количество
информация, която служи само и единствено за посочените цели и не се
разкрива пред трети лица извън горепосочените. Мерките, които сме
предприели са свързани с ограничен достъп до информацията, както на
хартиен, така и на магнитен носител. Ние поемаме ангажимента за сигурността
на Вашите данни.

„МАРКОЗА” ООД може да актуализира този документ. Всякакви подобни промени
ще бъдат описани и в интернет страницата на школата. Продължителното
използване на нашите сайтове, след като сте прочели промяна в „Декларацията
за поверителност“, показва Вашето съгласие с актуализираното съдържание.