Категория „B“

Категория „В“ дава право на управление на: моторни превозни средства с
допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и
конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните
превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с
допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни
средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват
състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при
условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg.

Изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите трябва да имат навършени 17г. и 9 месеца за да започнат
  обучението и навършени 18 г. за да вземат свидетелство за управление на МПС
  кат. „В“;
 • Минимална образователна степен на кандидатите- основно образование;
 •  Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата  по чл.152а, ЗДвП.

Необходими документи:

 • Копие на диплома за завършено минимум основно образование;
 • Копие на лична карта;

Обучение:

Курсът включва теоретична и практическа подготовка.

Обучението по теория
Нов теоретичен курс стартира всеки понеделник през всяка втора седмица от годишния календар. Обучението по
теория включва 1. Модул Общо устройство на автомобила, 2. Научаване на
правилата за движение, 3. Модул Безопасност на движението.

Практическото обучение
е в рамките на нормативно определените 31 часа кормуване. Продължителността
на учебния час при практическо обучение е 50 минути. Графикът с часовете по
кормуване се уговаря индивидуално с всеки курсист съобразно неговите
възможности и желание, като в един ден е допустимо да се вземат максимално
два учебни часа последователно. Обучението по практика има за цел:

1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;

2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране,

3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата,

4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:

 • при интензивно градско движение,
 • извънградски условия,
 •  полигон и автомагистрала.

* Курсистът има възможност сам да избере района, автомобила, както и
времето, по което ще кормува!

Изпити: теоретичен и практически

Официалният теоретичен изпит е писмен и се провежда в сградата на ИА
„Автомобилна администрация“ . Решава се една изпитна листовка
на електронно устройство (таблет), където са включени 45 изпитни въпроси.
Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със система
за видеонаблюдение. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички
изпитни въпроси, е 97. Теоретичният изпит се счита за успешно положен,
когато кандидатът има не по-малко от 87 точки. Теоретичният изпит на лица,
които не владеят български език, се провежда с електронни тестове на
английски език.

До практически изпит се допускат само кандидатите, успешно издържали
теоретичния изпит. Практическият изпит се състои в управление на МПС на
учебна площадка и/или по пътища в населено място и е с продължителност не
по- малко от 25 минути. Протичането на изпита се записва с видеокамера.
Грешките, които кандидатите допускат по време на практическите изпити, се
отразяват в контролна карта на хартиен носител или чрез електронни устройства.

По изискване на ИА „Автомобилна администрация“ , учебните центрове
провеждат вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно положен
вътрешен изпит курсистът може да се яви на официален изпит пред ИА „АА“.

Записване

Цена на курса: 700 лева с ДДС (без държавни изпитни такси). Възможност за разсрочено плащане.