Обжалване на наказателни постановления

Ако Ви е  съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), след което Ви е издадено наказателно постановление, с което Ви е наложена глоба или имуществена санкция, следва да знаете, че разполагате със 7- дневен срок от връчване на наказателното постановление за подаване на жалба пред компетентния Районен съд за оспорване на неговата законосъобразност. На обжалване подлежи само Наказателното постановление, с което се налага санкцията, а не и Актът за установяване на административно нарушение. Срещу акта, нарушителят може да подаде писмени възражения както при съставянето му, така и в 3- дневен срок от връчването му, пред органа, издал съответния акт. Обжалването на наказателните постановления се извършва с подаване на жалба до компетентния Районен съд, чрез административнонаказващия орган, който е длъжен да изпрати цялата преписка в съда.