Категория „А1“

Категория А1 дава право на управление на:

– мотоциклет с работен обем на двигател до 125 куб. см, с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/ тегло, което не превишава
0,1 kW/ kg;

– триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кW;


Изисквания към кандидатите:

· Минимална възраст за придобиване на правоспособност – навършени 16
години;

· Минимална възраст за започване на обучението- навършени 15 години и 9
месеца;

· Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата
по чл.152а, ЗДвП;

· да са завършили най- малко основно образование.

ВАЖНО!

Свидетелство за управление на моторни превозни средства (СУМПС) може да бъде издадено от органите на МВР при следните условия:

Лицата, придобили документ за завършено основно образование или завършили Х клас по реда на отменения Закон за народната просвета преди 26.09.2017 г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС с този документ.

Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г. могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на първи гимназиален етап на средно образование (Х клас).

Посочените условия са регламентирани в чл. 16, ал. 4 от Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, чл. 151, ал 2 и § 16 от Закона за движението по пътищата.

Необходими документи:

· Копие от диплома за завършено минимум основно образование;

· Копие от лична карта;

· Свидетелство за правоуправление и контролен талон, ако притежават такова;

· Снимка паспортен формат .

 

Обучение:
За кандидатите които имат категории В, C, CE, D, обучението е само практическо и се състои от 20 часа кормуване на полигон и градско управление.

Обучението на курсисти без свидетелство за управление на МПС от по-горните категории, е 40 часа теория и 20 часа кормуване на полигон и градско управление.

-Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса по теория, кандидатът полага вътрешен изпит по теория , който се провежда в кабинета на автошколата. На изпита се решават 3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. Едва след успешното полагане на вътрешния изпит, кандидатът може да се яви на изпит пред ИИ „Автомобилна администрация“. Условията за успешно преминаване са същите.

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидатът не полага изпит по теория.

Практическото обучение включва 20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см).
Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия.
Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента (виж видеото).

Изпитът
за категория А1 се състои от 2 части:

– Полагане на официален теоретичен изпит пред ИИ „Автомобилна
администрация“ /ако не притежава категория В/.

– Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.
След успешното изпълнение на изпитните елементи на полигон, изпитът продължава в градски условия.

Цена на курса: 350 лева с ДДС (без държавни изпитни такси и задължителни
застраховки). Възможност за разсрочено плащане.

Записване