Категория „А2“

Категория А2 дава право на управление на мотоциклети с мощност, която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg , като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя;

Изисквания към кандидатите:

· Минимална възраст за придобиване на правоспособност– навършени 18 години,

· Минимална възраст за започване на обучението- навършени 17 години и 9
месеца;

· да са завършили най- малко основно образование,

· Да отговарят на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата
по чл.152а, ЗДвП;

Необходими документи:

· Копие от диплома за завършено минимум основно образование;

· Копие от лична карта;

· Свидетелство за правоуправление и контролен талон, ако притежават такова;

· Снимка паспортен формат.

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две
части: теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично
обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;

– За лица, които не притежават правоспособност от категория В –
теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4
часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет.
Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия.
Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Важно:

– Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление
на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение,
което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат
вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

– Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление
на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават
обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и
полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А2 :

Изпитът за категория А2 се състои от 2 части:

· Полагане на официален теоретичен изпит пред ИИ „Автомобилна
администрация“ /ако лицето не притежава категория В/

· Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия – виж видеото;

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпитът продължава в
градски условия.

Цена на курса: 350 лева с ДДС (без държавни изпитни такси и задължителни
застраховки). Възможност за разсрочено плащане.

Записване