професионална компетентност по Наредба № 41 на МТ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Изискванията свързани с условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари, придобиване на начална квалификация и периодично обучение, съответно получаване на Удостоверение за професионална компетентност и карта за квалификация на водача, са регламентирани подробно в Директива 2003/59/ ЕО, транспонирана в Наредба № 41 от 04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация, издаден от министъра на транспорта на РБ.

Обучението бива два основни вида:

 • Обучение за придобиване на начална квалификация:
 • Периодично обучение за усъвършенстване и актуализиране на знанията, на водачите, което се провежда на всеки 5 години
 • Целта на обучението е водачите да придобият познания, придобити чрез посещения на организирани от лицензирани учебни центрове курсове за обучение, и са положили успешно изпит.

На задължително обучение за придобиване на начална квалификация подлежат:

 • Водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от категории D1, D1+E и категории D или D+E след 10.09.2008г.;
 • Водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от категории C1, C1+E и категории C или C+E след 10.09.2009г.

Обучението за придобиване на начална квалификация е теоретично и практическо и може да бъде проведено преди или след като кандидатът е придобил правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

Видове курсове за придобиване на начална квалификация:

 • Пълен курс на обучение по чл. 16, ал.2 от Наредба № 41 с продължителност не по- малко от 280 часа, от които не по- малко от 20 часа за управление на автомобил от съответната категория;
 • Курс за ускорено обучение по чл. 16, ал.3 от Наредба № 4 с продължителност не по-малко от 140 часа, от които не по- малко от 10 часа за управление на автомобил от съответната категория В курсове за ускорено обучение могат да се включат водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст и начална квалификация, а именно:
 • За подкатегории С1 и С1+Е водачите следва да са навършили 18 години;
 • За категории С и С+Е водачите следва да са навършили 21 години;
 • За подкатегории D1 или D1+E водачите следва да са навършили 21 години,

– За категории D или D+E, при извършване на превози по автобусни линии, чийто маршрут за движение е до 50 км., водачите следва да са навършили 21 години и 23 години, когато маршрутът за движение е над 50 км.

 • Частично обучение  по чл. 17, ал.1 и 2 от Наредба № 41 –   70 часа, от които не по- малко от 5 часа за управление на автомобил от съответната категория ( при обучение на водачи на превозни средства, които се обучават за придобиване на начална квалификация за извършване на превоз на товари и притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници, или обратно. Те се обучават само по темите, които са специфични за новата квалификация)
 • Частично обучение  по чл. 17, ал.3 от Наредба № 41 – 35 часа, от които не по- малко от 2 часа и половина- за управление на автомобил от съответната категория (при частично обучение по чл. 17, ал.1, провеждано в курсове за ускорено обучение)

.

Задължително периодично обучение за:

 • Водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от категории D1, D1+E и категории D или D+E преди 10.09.2008г.;
 • Водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от категории C1, C1+E и категории C или C+E преди 10.09.2009г.

Периодичното обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки 5 години. Водачите са длъжни да преминат курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.

Продължителността на периодичното обучение е 35 часа, от които не по- малко от 5 часа- за управление на автомобил от съответната категория.

Периодичното обучение се провежда на отделни части, които се състоят от не по-малко от 7 часа или се провежда в края на периода от 5 години.

Задължителното обучение приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно съдържание и успешно полагане на изпит от кандидата. Лицето, провело обучението, издава на кандидата Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари по образец.